Category: Tagalog Language

Ang Pagbabautismo sa Pamamagitan ng Nagliliyab na Apoy ni Pastor Yong-Doo Kim

Makikita natin sa mga pahinang ito ang mga pinaka-pambihirang pagpapahayag ukol sa pakikipagdigmang espiritwal. Ito ay magdadala ng matinding pagkagulat sa buong mundo, at magpapabagsak sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan. Ang iba’t ibang pagkakakilanlan ng diablo ay isisiwalat, at ipinapakita rin ditto na inihahanda na ng Panginoon ang Kanyang hukbo sa mga huling araw […]

Placebo – By Howard Pittman

placeb7

Placebo by Howard Pittman Noong August 3, 1979, si Howard Pittman, isang Baptist minister sa loob ng 35 taon, ay namatay habang inooperahan at dumanas ng isang karanasan sa kamatayan. Matapos ipakita ng mga anghel sa kanya ang ikalawa at ikatlong langit, siya ay dinala sa harap mismo ng trono ng Dios na kung saan […]

PINALAYA MULA SA MGA KAPANGYARIHAN NG KADILIMAN

ni Emmanuel ENI Kabanata 1:Ang Aking Pagtakas patungo sa “Bagong Buhay” “Sanayin ang isang bata sa landas na dapat niyang tahakin at kapag matanda na siya, hindi na siya lalayo mula rito.” (Mga Kawikaan 22: 6). Ito ay isang kapahayagan ng mga gawa ng Diyos – makapangyarihan, kamanghamangha at mahiwaga – bilang pagsunod sa utos […]

Humanda sa pagbabalik ng Panginoon! ni Bernarda Fernandez

ThroneOfGod

www.DivineRevelations.info/TAGALOG Humanda sa pagbabalik ng Panginoon! ni Bernarda Fernandez   Dalawang beses dinala si Sister Bernarda sa langit at impiyerno kasama si Hesus. Ipinakita sa kanya ang mga na premyo sa langit na inihanda para sa mga santo ng Panginoon, ang Pagtitipon, ang Magarbong Salu-salo at ang mga korona ng buhay. At nakita rin niya […]

Isang Babala: Nauubos Na Ang Oras! ni Victoria Nahale

Victoria_Picture

Mabilis na Nauubos ang Oras!   Ito ay isang maikling buod ng patotoo ni Victoria Nehale Ako ay ipinanganak at namuhay sa Namibia nang aking buong buhay at isinuko ko ang aking buhay kay Hesus noong Pebrero 06, 2005. Maraming mga bagay ang ipinahayag sa akin ang Panginoong HesuKristo sa kalagayang espiritual kasama ang ilang […]

6 na Mensahe sa Iglesia ni Pastor Brani Duyon

6 na Mensahe sa Iglesia Mahimalang Pagpapagaling at isang Banal na Paanyaya Patungong Langit     By: Pastor Brani Duyon Panimula: Noong Mayo 2006, isang lingkod ng Diyos ang dinala sa Langit upang makita at makausap ang Panginoong Jesus at makatanggap ng 6 na mensahe bilang kapahayagan. Si Brani Duyon Efendie, 52 taong gulang, mula […]

ISANG SULYAP SA WALANG HANGGAN – Ni Ian McCormack

ISANG SULYAP SA WALANG HANGGAN TAKIP Isang Sulyap sa Walang-Hanggan Nakatagpo ng Isang tao ang kamatayan at ang kaharian sa likod nito. Larawan ng isang tao naaaninag sa isang madilim na pintuan na may liwanag na dumadaloy, pinintahan palibot. Nilathala sa pamamagitan ng Rescuehouse Publications LIKURANG TAKIP “Ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay […]

23 Minuto sa Impiyerno ni Bill Wiese

(Panimula ng Tagapagpakilala) May ilang buwan na ang nakalilipas, si Mike Bickle, kasama kong naglilingkod sa International House of Prayer, pinakiusapan akong magturo sa paksa tungkol sa Impiyerno. Habang pinag-aaralan ko ang paksa binigyan ako ng isang tape ng isang kaibigang nagngangalang Steve Carpenter. Napapaloob sa tape na ito ang mensaheng inyong mapapakinggan mula kay […]

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia

  Download PDF File: tagalog_ian_mccormack_glimps_of_eternity   Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni HesuKristo at ipinakita ang Langit at Impiyerno. Pakinggan ang kanilang ulat ng Kaluwalhatian ng Langit at kaabahan ng Impiyerno. Dahil sa kalagayan ng pinagkunang talaan, 6 […]

Ang Impyerno ay Totoo

“Ang Impyerno ay Totoo” “ Ang Testimony ni James “ Ako si James, isang makasalanang tao.. lahat ng bisyo ay naranasan ko na, alak, babae, sugal at droga, Linggo ng gabi habang nagmamaneho ako ng sasakyan pauwi galing inuman, bumangga ako sa isang pader, yun ang huli kong natatandaan, pagkatapos nun napunta ako sa isang lugar na […]

Impiyerno ay tunay, napunta Ako roon! ni Jennifer Perez

Ang patotoo ng isang 15 taong gulang na babae na lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Siya ay tumalikod sa Panginoon at nasumpungan ang sarili sa pagkagumon sa droga, namatay at napunta sa Impiyerno. Pinalad, binigyan ng ikalawang pagkakataon at misyon na bumalik at balaan ang mga napapahamak, tumatalikod,at nanlalamig sa pamamagitan ng isang napakahalagang mensahe. […]