Category: Tagalog Language

Ang Pagbabautismo sa Pamamagitan ng Nagliliyab na Apoy ni Pastor Yong-Doo Kim

Makikita natin sa mga pahinang ito ang mga pinaka-pambihirang pagpapahayag ukol sa pakikipagdigmang espiritwal. Ito ay magdadala ng matinding pagkagulat sa buong mundo, at magpapabagsak sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan. Ang iba’t ibang pagkakakilanlan ng diablo ay isisiwalat, at ipinapakita rin ditto na inihahanda na ng Panginoon ang Kanyang hukbo sa mga huling araw […]

Placebo – By Howard Pittman

placeb7

Placebo by Howard Pittman Noong August 3, 1979, si Howard Pittman, isang Baptist minister sa loob ng 35 taon, ay namatay habang inooperahan at dumanas ng isang karanasan sa kamatayan. Matapos ipakita ng mga anghel sa kanya ang ikalawa at ikatlong langit, siya ay dinala sa harap mismo ng trono ng Dios na kung saan […]

PINALAYA MULA SA MGA KAPANGYARIHAN NG KADILIMAN

ni Emmanuel ENI Kabanata 1:Ang Aking Pagtakas patungo sa “Bagong Buhay” “Sanayin ang isang bata sa landas na dapat niyang tahakin at kapag matanda na siya, hindi na siya lalayo mula rito.” (Mga Kawikaan 22: 6). Ito ay isang kapahayagan ng mga gawa ng Diyos – makapangyarihan, kamanghamangha at mahiwaga – bilang pagsunod sa utos […]

Isang Babala: Nauubos Na Ang Oras! ni Victoria Nahale

Victoria_Picture

Mabilis na Nauubos ang Oras!   Ito ay isang maikling buod ng patotoo ni Victoria Nehale Ako ay ipinanganak at namuhay sa Namibia nang aking buong buhay at isinuko ko ang aking buhay kay Hesus noong Pebrero 06, 2005. Maraming mga bagay ang ipinahayag sa akin ang Panginoong HesuKristo sa kalagayang espiritual kasama ang ilang […]

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture), Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture), Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas. Ang patotoo ng isang 8 taong gulang na babae na nakaharap si HesuKristo. (Jannet Balderas Canela) Orihinal na Salin mula sa Salitang Kastila, idinagdag ang mga larawan at hindi bahagi ng orihinal na patotoo. Ang patotoong ito […]

6 na Mensahe sa Iglesia ni Pastor Brani Duyon

6 na Mensahe sa Iglesia Mahimalang Pagpapagaling at isang Banal na Paanyaya Patungong Langit     By: Pastor Brani Duyon Panimula: Noong Mayo 2006, isang lingkod ng Diyos ang dinala sa Langit upang makita at makausap ang Panginoong Jesus at makatanggap ng 6 na mensahe bilang kapahayagan. Si Brani Duyon Efendie, 52 taong gulang, mula […]

ISANG SULYAP SA WALANG HANGGAN – Ni Ian McCormack

ISANG SULYAP SA WALANG HANGGAN TAKIP Isang Sulyap sa Walang-Hanggan Nakatagpo ng Isang tao ang kamatayan at ang kaharian sa likod nito. Larawan ng isang tao naaaninag sa isang madilim na pintuan na may liwanag na dumadaloy, pinintahan palibot. Nilathala sa pamamagitan ng Rescuehouse Publications LIKURANG TAKIP “Ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay […]

Langit at Impiyerno By Rev Park, Yong Gyu (Binigay ang lahat ng ari-arian pagkatapos ng kanyang karanasan sa Kamatayan)

Noong 1987, si Reverend Park ay namatay dahil sa high blood pressure. Subalit sa biyaya ng Dios, nadugtungan pa ang kanyang buhay ng 20 taon. Subalit, sa unang apat na taon, dahil sa kanyang kalagayan ay hindi siya makapagsalita. Siya ay 50 taong gulang nang siya ay muling bumalik sa buhay. Nang siya ay patay, […]

23 Minuto sa Impiyerno ni Bill Wiese

(Panimula ng Tagapagpakilala) May ilang buwan na ang nakalilipas, si Mike Bickle, kasama kong naglilingkod sa International House of Prayer, pinakiusapan akong magturo sa paksa tungkol sa Impiyerno. Habang pinag-aaralan ko ang paksa binigyan ako ng isang tape ng isang kaibigang nagngangalang Steve Carpenter. Napapaloob sa tape na ito ang mensaheng inyong mapapakinggan mula kay […]

Maghanda sa pagharap sa iyong Dios! Karanasan ni Angelica Zambrano sa langit at impiyerno

Ang mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo ni Angelica Zambrano  (From video Interview, originally in Spanish, Tagalog-Testimony ni Angelica Zambrano Sa loob ng 23 oras, isang batang babae na taga ecuador nagngangalang Angelica ay pinagpakitaan ng mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo. Nasaksihan […]

Impiyerno ay tunay, napunta Ako roon! ni Jennifer Perez

Ang patotoo ng isang 15 taong gulang na babae na lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Siya ay tumalikod sa Panginoon at nasumpungan ang sarili sa pagkagumon sa droga, namatay at napunta sa Impiyerno. Pinalad, binigyan ng ikalawang pagkakataon at misyon na bumalik at balaan ang mga napapahamak, tumatalikod,at nanlalamig sa pamamagitan ng isang napakahalagang mensahe. […]