Testimonies of Heaven And Hell

Repent before it's too late!

How To Be Saved?

The Day of the Lord is at hand. Is your name in the Lamb’s Book of life?

Category: Tagalog VersionTestimonies

23 Minuto sa Impiyerno ni Bill Wiese

(Panimula ng Tagapagpakilala) May ilang buwan na ang nakalilipas, si Mike Bickle, kasama kong naglilingkod sa International House of Prayer, pinakiusapan akong magturo sa paksa tungkol sa Impiyerno. Habang pinag-aaralan ko ang paksa binigyan ako ng isang tape ng isang kaibigang nagngangalang Steve Carpenter. Napapaloob sa tape na ito ang mensaheng inyong mapapakinggan mula kay […]

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni HesuKristo at ipinakita ang Langit at Impiyerno. Pakinggan ang kanilang ulat ng Kaluwalhatian ng Langit at kaabahan ng Impiyerno. Dahil sa kalagayan ng pinagkunang talaan, 6 na patotoo lamang ang kaya naming […]

Maghanda sa pagharap sa iyong Dios! Karanasan ni Angelica Zambrano sa langit at impiyerno

Ang mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo,                       ni Angelica Zambrano  (From video Interview, originally in Spanish, Minimally Abridged, Location: El Empalme,) Tagalog-Testimony ni Angelica Zambrano par jim-papa2 Sa loob ng 23 oras, isang batang babae na taga ecuador nagngangalang […]

Impiyerno ay tunay, napunta Ako roon!

Ang patotoo ng isang 15 taong gulang na babae na lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Siya ay tumalikod sa Panginoon at nasumpungan ang sarili sa pagkagumon sa droga, namatay at napunta sa Impiyerno. Pinalad, binigyan ng ikalawang pagkakataon at misyon na bumalik at balaan ang mga napapahamak, tumatalikod,at nanlalamig sa pamamagitan ng isang napakahalagang mensahe. […]

  • Jesus Christ is the Son of the Living God
  • In God We Trust, Pray Hard, Keep Watch, Stand Firm - Love God, Live Crucified, Serve Others, Share Christ, Show Grace, Shun sin, Stay Pure Be Holy, Walk Humbly, Act Justly - Bear Fruit, Obey Christ, Get Wisdom - Fear God, Fight evil, Forgive all Help the Poor, Equip the Saints, Preach the Gospel, Praise the Lord, Protect the Innocent - Be Ready, Finish Strong & Overcome ! ! ! Souls, Souls, Souls for Jesus!
  • ©2015 The Heaven And Hell, Personal Blogs
  • Created By: Jungie Embalsado Jr
  • Translate »