Category: Tagalog Language

Ang Pagbabautismo sa Pamamagitan ng Nagliliyab na Apoy ni Pastor Yong-Doo Kim

Makikita natin sa mga pahinang ito ang mga pinaka-pambihirang pagpapahayag ukol sa pakikipagdigmang espiritwal. Ito ay magdadala ng matinding pagkagulat sa buong mundo, at magpapabagsak sa mga hukbong espirituwal ng kasamaan. Ang iba’t ibang pagkakakilanlan ng diablo ay isisiwalat, at ipinapakita rin ditto na inihahanda na ng Panginoon ang Kanyang hukbo sa mga huling araw […]

Humanda sa pagbabalik ng Panginoon! ni Bernarda Fernandez

ThroneOfGod

www.DivineRevelations.info/TAGALOG Humanda sa pagbabalik ng Panginoon! ni Bernarda Fernandez   Dalawang beses dinala si Sister Bernarda sa langit at impiyerno kasama si Hesus. Ipinakita sa kanya ang mga na premyo sa langit na inihanda para sa mga santo ng Panginoon, ang Pagtitipon, ang Magarbong Salu-salo at ang mga korona ng buhay. At nakita rin niya […]

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture), Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas

Mga Pangitain ng Pagdagit (Rapture), Kapighatian, ang Banal na Lungsod, at ang mga Trono ng Diyos at satanas. Ang patotoo ng isang 8 taong gulang na babae na nakaharap si HesuKristo. (Jannet Balderas Canela) Orihinal na Salin mula sa Salitang Kastila, idinagdag ang mga larawan at hindi bahagi ng orihinal na patotoo. Ang patotoong ito […]

Langit at Impiyerno By Rev Park, Yong Gyu (Binigay ang lahat ng ari-arian pagkatapos ng kanyang karanasan sa Kamatayan)

Noong 1987, si Reverend Park ay namatay dahil sa high blood pressure. Subalit sa biyaya ng Dios, nadugtungan pa ang kanyang buhay ng 20 taon. Subalit, sa unang apat na taon, dahil sa kanyang kalagayan ay hindi siya makapagsalita. Siya ay 50 taong gulang nang siya ay muling bumalik sa buhay. Nang siya ay patay, […]

23 Minuto sa Impiyerno ni Bill Wiese

(Panimula ng Tagapagpakilala) May ilang buwan na ang nakalilipas, si Mike Bickle, kasama kong naglilingkod sa International House of Prayer, pinakiusapan akong magturo sa paksa tungkol sa Impiyerno. Habang pinag-aaralan ko ang paksa binigyan ako ng isang tape ng isang kaibigang nagngangalang Steve Carpenter. Napapaloob sa tape na ito ang mensaheng inyong mapapakinggan mula kay […]

Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia

  Download PDF File: tagalog_ian_mccormack_glimps_of_eternity   Mga Kapahayagan ng Langit at Impiyerno sa 7 Kabataan ng Columbia Magkakasama bilang isang grupo, ang 7 kabataan ng Columbia ay isinama ni HesuKristo at ipinakita ang Langit at Impiyerno. Pakinggan ang kanilang ulat ng Kaluwalhatian ng Langit at kaabahan ng Impiyerno. Dahil sa kalagayan ng pinagkunang talaan, 6 […]

Maghanda sa pagharap sa iyong Dios! Karanasan ni Angelica Zambrano sa langit at impiyerno

Ang mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo ni Angelica Zambrano  (From video Interview, originally in Spanish, Tagalog-Testimony ni Angelica Zambrano Sa loob ng 23 oras, isang batang babae na taga ecuador nagngangalang Angelica ay pinagpakitaan ng mga Kaharian ng Langit at Impierno, at ang muling Pagbabalik ni Kristo. Nasaksihan […]

Impiyerno ay tunay, napunta Ako roon! ni Jennifer Perez

Ang patotoo ng isang 15 taong gulang na babae na lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Siya ay tumalikod sa Panginoon at nasumpungan ang sarili sa pagkagumon sa droga, namatay at napunta sa Impiyerno. Pinalad, binigyan ng ikalawang pagkakataon at misyon na bumalik at balaan ang mga napapahamak, tumatalikod,at nanlalamig sa pamamagitan ng isang napakahalagang mensahe. […]